Termékpalettánk
Keresés

BILT VÍZLÁGYÍTÓ

Bővebb információért kattintson ide! 

         BILT VÍZLÁGYÍTÓ 

Partner oldalaink

BonCaffé noir Kft. - professzionális kávégép alkatrészek

http://www.boncaffenoir.hu/

Olaszországi partnerünk - robbantott rajzok - rendelési kódok

http://www.universovending.it/shop/

 

Hírlevél

Ügyfélszolgálat

Tel:

06-20/519-7942

e-mail:
sarkadi@2gokft.com

RSS
Utoljára megtekintve

Rólunk

Üdvözöljük Önöket a 2GO Kft. által üzemeltett webáruházában!

 

 

Cégünk, a 2GO Kft. több mint 20 éve foglalkozik kávé és italautomaták üzemeltetésével és értékesítésével. Partnereink számára átfogó, komplett szolgáltatást nyújtunk a meleg- és hideg italautomatáktól kezdve, a víz és szódagépeken keresztül, egészen a snack automatákig.

 

 

2009-óta foglalkozunk minden Olaszországban gyártott automata alkatrészeinek forgalmazásával. Piac igényeit szem előtt tartva 2012. évben nyitottuk meg üzletünket Budaörsön, ahol egyre bővülő raktárkészlettel várjuk az automata üzemeltetőket.

 

 

Megrendelését, esetleges kérdéseit telefonon, e-mailben, vagy személyesen az üzletünkben is várjuk!

  

Címünk:   2045 Törökbálint Raktárvárosi út DEPO  062/60 hrsz.

  

Üzletünk nyitva tartása:   H-Cs.: 08.00 – 16.00,    P.: 08.00 – 14.00

  

Email:   sarkadi@2gokft.com

 

Tel:   20/519-7942

  

Bízunk benne, hogy hamarosan Önöket is ügyfeleink között üdvözölhetjük!

 

Honlapunk üzemeltetésével kapcsolatban adatkezelési szabályzatunkat alábbiakban olvashatja:

 

 

 

 

 

 


 

 

ELEKTRONIKUS TÉRFIGYELŐ RENDSZER

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 

 


I.

 

PREAMBULUM

 

 

 

A 2Go Kft székhelyén, telephelyein és automatáiban elektronikus térfigyelő rendszert üzemeltet, mely kialakításánál és működtetésénél figyelembe vette az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (a továbbiakban: Infotv. ), a 2012. évi I. törvényt (a továbbiakban: Mt.), valamint a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseit.

 

A 2Go Kft az elektronikus térfigyelő rendszerrel kapcsolatos adatkezelésének bejelentését megteszi a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, azaz a NAIH felé, mivel nem csak dolgozók léphetnek a megfigyelt területekre, hanem kívülálló személyek, ügyfelek, vendégek is.

 

Az új munkavállaló munkába állás előtt jelen szabályzat dokumentált megismerésével tájékozódik a kamerarendszer működéséről (5. melléklet tartalmazza az erre vonatkozó nyilatkozat mintát). A munkavállalók tájékoztatása jelen szabályzat kihirdetésével történik.

 

A 2Go Kft kötelezettségének eleget téve figyelemfelhívó jelzést helyezett el arról, hogy az adott területen elektronikus térfigyelő rendszert alkalmaznak.

 

 

 

II.

 

AZ ELEKTRONIKUS TÉRFIGYELŐ RENDSZER ÜZEMELTETÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAI

 

 

 

1.§ A kezelt adatok köre:

 

A 2Go Kft székhelyén és telephelyein az épületen belüli mozgás megfigyelése valamint az általa kihelyezett és üzemeltetett automaták, vagyontárgyainak védelme elektronikus térfigyelő rendszerrel (továbbiakban: kamerákkal) történik mely során személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek.

 

2.§ Az adatkezelés jogalapja:

 

A 2Go Kft-vel alkalmazotti illetve egyéb vállalkozói jogviszonyban történő munkavégzés ellátásra irányuló jogviszonyban álló személyek az elektronikus térfigyelő rendszerrel végzett adatkezelésről jelen szabályzatban tájékoztatást kapnak. Az elektronikus térfigyelő rendszerről az egyéb munkavégzés ellátására irányuló jogviszonyban nem álló személyek, vevők, vendégek a kihelyezett ismertetőkből, illetve jelen szabályzatból tájékozódhatnak. A szabályzat bárki által hozzáférhető a 2Go Kft honlapján illetve székhelyén nyomtatott formában.

 

Az itt meghatározottak biztosítása céljából az elektronikus térfigyelő rendszer alkalmazásáról a 2Go Kft székhelyének és telephelyének területén jól látható helyeken, jól olvashatóan, tájékozódást elősegítő módon ismertetőt kell elhelyezni. Az ismertető szövegét jelen szabályzat 1. és 6. melléklete tartalmazza.


3.§ Az adatkezelés célja:

 

A 2Go Kft vagyonvédelem céljából alkalmazza a térfigyelő rendszert.

 

4.§ Az adatkezelés időtartama:

 

A képfelvételeket a 2Go Kft három munkanapig tárolja.

 

5. § Az adatkezelésre jogosultak köre:

 

A kamerákkal folyamatosan továbbított képeket, illetve a kamerák által készített és tárolásra került felvételeket kizárólag a szabályzat 2. mellékletében felsorolt személyek tekinthetik meg és kizárólag ezek a személyek végezhetnek a tárolásra került felvételekről mentést.

 

6. § Adatbiztonsági intézkedések:

 

A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kerül elhelyezésre, hogy a képfelvételeket a jogosultsági körön kívül más személy ne láthassa.

 

A megfigyelt és tárolt képfelvételek visszanézésének célja kizárólag szabálysértés vagy bűncselekmény (jogsértő cselekmény) kiszűrése, az azok megszüntetése.

 

A tárolt képfelvételekhez történő hozzáférés csak biztonságos módon és akként történhet, hogy az adatkezelő személye azonosítható legyen. A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentálni kell. A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez történt hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni.

 

A 2Go Kft az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, melynek kötelező tartalmi elemeit jelen szabályzat 3. melléklete tartalmazza. Az adattovábbítási nyilvántartást a 2Go Kft ügyvezetője és mindenkori asszisztense vezeti. Az 2Go Kft székhelyén és telephelyén működő megfigyelő rendszer által felvett és tárolt adatok továbbítása csak úgy történhet, hogy annak ténye az adattovábbítási nyilvántartásban rögzítésre kerül.

 

7.§ A kamerák helye, a megfigyelt terület:

 

A kamerák helyét és a megfigyelt területet jelen szabályzat 4. melléklete tartalmazza.

 

8. § Az érintettek jogai és érvényesítésük:

 

8.1.Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy- közvetlenül vagy közvetve-azonosítható természetes személy (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 1. pont).

 

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a róla készült képfelvétel, illetve más személy adatának rögzítése érinti, a képfelvétel a rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adat ne kerüljön megsemmisítésre, illetve törlésre. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték nem kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint a más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. A kérelmet 2Go Kft ügyvezetőjéhez kell benyújtani.

 

8.2.Az érintett írásban kérelmezheti az 2Go Kft ügyvezetőjének címezve

 

a)      tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

 

b)     személyes adatainak helyesbítését, valamint

 

c)      személyes adatainak-a kötelező adatkezelés kivételével –törlését vagy zárolását.

 

8.3. Az érintett kérelmére a 2Go Kft tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

8.4. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 

  

a)      ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

 

b)     ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

 

c)      törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

 

8.5. A 2Go Kft ügyvezetője a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

8.6. Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

 

 

 

 

9.§ Egyéb rendelkezések:

 

                   Az adatkezelés során a 2Go Kft jogszerűen jár el, mivel betartja az Infotv. 4. § (1)-(2) alapvető rendelkezéseit, ami a célhoz kötött és tisztességes adatkezelés elve.

                   A 2Go Kft igazolni tudja, hogy az általa alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszer összeegyeztethető az Infotv. 4. § (1)-(2) bekezdésében szereplő célhoz kötöttség elvével.

 

 

 

III.

 

ZÁRÓ RÉSZ

 

10.§

 

 

Jelen szabályzatot a a 2Go Kft ügyvezetője, 2018. május 2-i hatállyal fogadta el.

Hatályba lép: 2018. május 18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata – üzlethelység - 1. melléklet

 

 

 

KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET!

 

 

 

Tájékoztató adatkezelésről:

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érintetteket, hogy a 2Go Kft székhelyének és telephelyének területén az épületen belül elektronikus megfigyelő rendszer (továbbiakban: kamerarendszer) működik, mely során személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek.

 

Az adatkezeléshez történő hozzájárulás önkéntes, ráutaló magatartással történik.

 

Ön az 2Go Kft székhelyére és telephelyére történő belépéssel és az itt tartózkodással hozzájárulását adja a képfelvétellel kapcsolatos adatkezeléshez. A megfigyelésnek és a képfelvételek rögzítésének a célja a 2Go Kft használtában álló vagyontárgyak védelme. Ennek keretében cél a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése, továbbá, hogy ezekkel összefüggésben bizonyítékként kerüljenek hatósági eljárás keretében felhasználásra.

 

A képfelvételeket 3 munkanapig tároljuk. A kamerarendszert a 2Go Kft működteti.

 

A kamerák pontos elhelyezéséről, és az általuk megfigyelt területről a 2Go Kft adatkezelési szabályzatából informálódhat.

 

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve

 

– azonosítható természetes személy kérelmezheti a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

 

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

 

A kérelmeket a 2Go Kft ügyvezetőjének címezve lehet benyújtani postai úton a 2045 Törökbálint, Raktárvárosi út Depo 062/60 hrsz címre.

 

Az adatkezelési szabályzat letölthető a 2Go Kft honlapjáról (www.2gokft.com).

 

Budapest, 2018. május 18.

 

 

 

 

 

 

Elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 2. melléklet

 

 

A kamerákkal folyamatosan felvett képek, valamint a tárolt felvételek megtekintésére, illetve a tárolásra került felvételek mentésére jogosultak köre:

 

 

2Go Kft ügyvezetője

Valamennyi kamera tekintetében

2Go Kft ügyvezetői asszisztense

Valamennyi kamera tekintetében

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 3. melléklet

 

 

 

 

 

Adatszolgáltatási nyilvántartás:

 

 

 

1.      Sorszám:

 

 

 

2.      Az adatszolgáltatást igénylő megnevezése:

 

 

 

 

 

3.      Az adatszolgáltatás ideje:

 

 

 

 

 

4.      Az adatszolgáltatás módja:

 

 

 

 

 

5.      Az adatszolgáltatás célja:

 

 

 

 

 

6.      Az adatszolgáltatás jogalapja: (érintett kéri, vagyonvédelem stb.)

 

 

 

 

 

7.      Szolgáltatott adatok köre:

 

 

 

 

 

8.      Adatszolgáltató neve:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosár
Az Ön kosara üres.
Kávégép alkatrész

NECTA, BIANCHI, RHEA, SAECO, FAS, LAVAZZA, DUCALE, VENDO, DAMIAN, MITACA, MANEA VENDING, ALICE CLUB, ESPRESSO ITALIA, COSMETAL, IARP, SGL

Bejelentkezés

 

Top 5 termék